Jun 12

ПРОЕКТ “Стартирай днес”

Important!

ЦПО към Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009

Наименование на проектно предложение

“Стартирай днес”

Срок на изпълнение, месеци  14

Кратко описание 

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.

 2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.

Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги на територията на общините Гоце Делчев, Крумовград, Берковица, Момчилград и Свиленград.

Поставените цели ще бъдат постигнати с изпълнение на следните основни дейности:

 1. Разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа насочена към професионалното и личностно развитие,

 2. Оказване на подкрепа за достъп до образование, придобиване и развиване на умения за самостоятелен живот и др.;

 3. Включване на децата и младежите от целевите групи в обучения по ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитална компетентност;

 4. Предоставяне на специализирано обучение на младежите над 16 г., насочено към професионалната реализация – ориентиране на пазара на труда, генериране на бизнес идеи и формиране на предприемачески умения.

Jan 11

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НА ТЕМА:  

  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ


 

Професионално направление:

Социална работа и консултиране Код: 762
Професия: Помощник-възпитател Код: 762030
Специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Код: 7620301

 • Форма на провеждане: смесена

 • Хорариум:                  8 ч.  1 ден/42  ч.    присъствено/дистанционно

 • За кого е подходящо обучението: Помощник –възпитатели

 • Какъв сертификат се получава: 

  Important!

  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА
 
Присъствена форма  – 8 часа (1 ден)
Тема 1. Потребности на детето до 7 г., детско развитие.
 • Етапи на развитието на детето.
 • Развитие на интересите на детето до 7 г. възраст
 • Стилове и техники за общуване с детето до 7 г.
 • Режимни моменти в ежедневието на децата до 7 г.
 
Тема 2. Играта – основна дейност в развитието на детето до 7 г.
 • Етапи на развитието на играта. Видове игри.
 • Дидактични материали за различните видове игри.
 • Етичен кодекс в работата на помощник възпитателя
 
Тема 3. Обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с деца от ранна и предучилищна възраст;
 • Изисквания и нормативи на РИОКОЗ в детските заведения.
 • Стандарти на хигиенно-санитарните разтвори.
 • Качество на провеждане на хигиенно-санитарните дейности.
 
Тема 4. Грижи за болно дете
 • Техники, правила и взаимоотношения при падане, счупване, физическо нараняване, ухапване от насекомо, от куче, отравяне, задушаване, обгазяване, отравяне, задушаване, обгазяване.
 • Техники за оказване на първа долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията.
Дистанционна форма
Теми
часове
Тема 1.
Възпитаване на хигиенни и двигателни навици.
8
Тема 2.
Изграждане на ритъм на живота и правила.
10
Тема 3.
Изграждане на представа за себе си,
8
Тема 4.
Разпознаване на емоциите.
8
Тема 5.
Изграждане на представи за околната действителност.
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec 25

Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

Екипът на Тренинг Фактори пожелава  на всички свои клиенти, партньори и приятели – здраве и благоденствие!

 

 

 

 

 

 

Dec 22

Нов офис

Important!

От 1 януари 2018 г. ЦПО Тренинг Фактори се мести в нов и модерен офис в  непосредствена близост до Мол България на бул. Тодор Каблешков

mall-bulgaria

Адрес за кореспонденция:

  гр. София, кв. Манастирски ливади, бл. 11 А, вх. А, aтелие 1

Jul 26

Педагогически специалисти

Notice

Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  и вписвани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от

Закона за предучилищното и училищното образование

 

 

 

Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД

 

 

Zapoved programi za sait

Apr 05

Сертификат ISO 9001:2015

От 31.03.2017   ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към ИВЕНТИВО ЕООД притежва  сертификат

ISO 9001:2015

 Издаден от BV_Certification_ISO9001

Обхват на сертификация

Организиране и провеждане на събития и обучения,

в това число професионални и такива,

повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.

 Разработване на обучителни и квалификационни

 програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.

 

 

 

Feb 03

ПРИНОС НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ

П О К А Н А

за обучение на тема:

 „ПРИНОС  НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ”

Important!

 Дата на провеждане: 09-16.06.2016 г.     Място на провеждане: ПОРТУГАЛИЯ, Лисабон, Сесимбра 

 Лектор:  Валерия Братоева – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд, Търговско отделение. Постоянен преподавател на одобрените кандидати за младши съдии по Гражданско право и процес в Националния институт на правосъдието за периода 2013 г. – 2015 г.

 

lawyer

 

П Р О Г Р А М А:

 АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Темата е обширна, но с акцент върху това как адвокатите да подпомагат ефективното развитие на производството, като се ограничи необходимостта от даване на указания от страна на съда, съответно се позовават на релевантна практика (която ще им бъде предоставена), с което да се предотвратява възможността от постановяване на решения при допуснати процесуални нарушения.

 1. Предявяване на искова молба, отговаряща на изискванията за редовност. Особености при обективно и субективно съединени искове.
 2. Възражения на ответника. Предявяване на насрещен иск.
 3. Доказване. Поетапна преклузия. Преодоляване на преклузията.
 4. Неприсъствено решение и решение при признание на иска. Защита срещу тях.
 5. Разноски и производство по чл.248 ГПК.
 6. Производство по търговски спорове.

ПРОГРАМА по дни

 1-ви ден      София  – Лисабон

Сборно време на Аерогара София, терминал 2 в 19.00 ч. Отпътуване за Португалия в 21.10 ч. Пристигане на летището в Лисабон в 23.20 ч. Нощувка в Лисабон.

2-ри ден      Лисабон

Закуска. Полудневна туристическа обиколка на Лисабон: запознаване с манастира Жеронимуш, кулата Белейм, паметника на Откривателите, кварталите Байша, Алфама, площадите Комерсио, Росио, Рестаурадорес, разходка по Руа Аугуща.  Свободно време за самостоятелно разглеждане на града. Трансфер и настаняване в хотел Do Mar 4* в Сесимбра. Вечеря. Нощувка. 

3-ти ден       Фатима – Назаре – Баталя – Обидош

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Фатима – Баталя – Назаре – Обидош.  Посещение на Фатима – третия по значимост център в католическия свят, посещаван ежегодно от милиони поклонници,  посещение на манастира от 14 в. в Баталя /UNESCO/, разглеждане и свободно  време за обяд в Назаре – най-живописното рибарско градче в Португалия и Обидош – малко, живописно градче, където по стените на къщите можете да видите фрески, датиращи от 17 в от н.е. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

4-ти ден      Порто

Закуска. Свободен ден. По желание еднодневна екскурзия до Порто – туристическа програма във втория по големина град в Португалия,  разположен на двата бряга на река Доро: историческия център – Стария град /UNESCO/. Посещение на катедралата, построена през 12 век, двореца Болса и моста Дон Луиш І, най – атрактивния от 6-те моста на река Доро, построен по проект на ученик на създателя на Айфеловата кула Густав Айфел. Посещение на винарска изба. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

5-ти ден      Кабо да Рока– Кашкаиш – Ещорил

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия Кабо да Рока – Кашкаиш – Ещорил. Разглеждане на Кабо да Рока – най – западната континентална точка на Европа, Кашкаиш – древно рибарско селце, превърнало се през 19 в. в предградие предпочитано от аристократите, и до днес там могат да се видят едни от най-скъпите и красиви резиденции в Португалия, разглеждане на яхтеното пристанище, казино Ещорил и неговите градини.  Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

 6-ти ден    Замъците на Синтра и Кейлуж

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Кейлуж и Синтра /UNESCO/. Първо ще разгледаме Националния дворец в Кейлуж от 18 в, който е един от най-внушителните дворци в стил Рококо, построен от крал Педро де Браганса и ползван за кралска резиденция. Възможност за посещение на Паласио Насионал Синтра– двореца е бил официална резиденция на кралското семейство до началото на 20в; величествения замък Пена, построен през 19в. на една от най-високите точки на планината Синтра в интересна комбинация от различни стилове: Египетски, Готически, Ренесансов, Мануелино и Ориенталски; Кинта де Регалейра /UNESCO/ – загадъчен романтичен замък с отлично поддържан парк с езера, пещери, извори, фонтани. Една от най-големите атракции е обърнатата кула, която е вкопана на дълбочина 27м под земята, а по спираловидно стълбище се слиза до най-ниското. Мистичната кула се свързва с алхимични и масонски ритуали. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

7-ми ден      Евора

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Евора. Евора /UNESCO/ е един от най-античните градове в Португалия с над 2000-годишна история и е отличен пример за архитектурата на португалския златен век. Градът е истински музей на открито с огромен брой добре запазени забележителности, които напомнят за мавърското, испанското, античното и средновековно минало през вековете. От периода на влияние на Римската империя са съхранени акведукта „Агуа де Прата” и римският императорски храм, който е най-запазеният подобен паметник на територията на страната. Храмът е издигнат в чест на богинята на лова Диана, като днес от него могат да се видят впечатляващите 14 коринтски колони, както и част от антаблемана. Интерес представляват и готическата катедрала, централния площад Праас до Жиралдо, крепостните стени и още над 500 ренесансови сгради. Връщане в хотела. Вечеря. Възможност за традиционна Фадо вечер. Нощувка.

 8-ми ден      Лисабон – Еxpo`98 и океанариума – София

Закуска.Освобождаване на стаите в хотел Do Mar. Трансфер до центъра на Лисабон. По желание разходка по река Тежу с ? ?амфибия. 90 минутното шоу позволява на туристите да се запознаят с културата и историята на Лисабон както по суша, така и по вода!!! Не очаквайте „традиционно“ разглеждане на забележителностите на този красив град, а се пригответе за едно вълнуващо, забавно и неповторимо ?приключение. Свободно време в Лисабон. По желание посещение на Парка на Нациите – EXPO`98 и световно известния Океанариум. Свободно време за вечеря в Лисабон. В 22.00ч. Трансфер до летището. Отпътуване за България в 00.10 ч. Пристигане на аерогара София в 06.00 ч.

Цена: 752 евро   /с включени летищни такси/, доплащане за сам. стая 310 лв.

Срок за заявяване на участие:   15.02.2016 г.

Бланка за регистриране в семинара

Warning!

Пакетната цена включва:

 • Самолетен билет за директен полет София – Лисабон – София
 • Летищни такси /113 евро към 01.11.2015г/
 • Трансфер с автобус летище – хотел – летище в Лисабон
 • 1 нощувка със закуска в хотел hotel Vip Berna 3* в Лисабон
 • 6 нощувки със закуски и вечери в Лисабон/ Сесимбра в hotel do Mar 4*
 • настаняване в стаи с гледка океан
 • включени вода и ? бутилка вино на вечерите в hotel do Mar 4* в Сесимбра
 • Полудневна туристическа обиколка на Лисабон
 • Екскурзовод на български език по време на туристическите обиколки
 • Водач от агенцията по време на престоя в Португалия
 • Медицинска застраховка за периода на пътуването с покритие 5 000 EUR

Пакетната цена не включва:

 • Допълнителни екскурзии на място
 • Обяди
 • Входните такси за посещаваните обекти – от 3 до 18 EUR всеки
 • Застраховка „Отказ от пътуване” – около 38 лв /за туристи над 60 год има увеличение/
 • Разходите от личен характер

Допълнителни екскурзии, невключени в пакетната цена:

 • традиционна Фадо вечер /без вечеря/ при минимум 15 човека – около 45 EUR
 • еднодневна екскурзия до Синтра и Кейлуж – 38 EUR
 • еднодневна екскурзия до Фатима – Баталя – Назаре – Обидош – 58 EUR
 • еднодневна екскурзия до Кашкаиш – Кабо да Рока – 38 EUR
 • еднодневна екскурзия до Порто и дегустация на Портвайн – 58 EUR
 • полудневна екскурзия до Евора – 38 EUR
 • посещение на Парка на Нациите – EXPO`98 и Океанариума – 10 EUR
 • разходка по река Тежу с амфибия + трансфер – 30 EUR .

Семинарът се провежда при записани и заплатили такса участие минимум 20 души.

За да вземете участие в обучението моля:

 1. Изпратете Регистрационния талон по електронната поща или по факса и

очаквайте от нас потвърждение на Вашата регистрация.

 1. Очаквайте от нас потвърждение за провеждане на обучението и фактура, по която да преведете таксата за участие.

 ДЗЗД „Тренинг Фактори” не носи отговорност и има право на промени при възникнали форс мажорни обстоятелства.

Jan 18

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

Warning!

Овладяването на добрите маниери и протоколното познание е важно, защото води до издигане на собствения ни имидж, на авторитета на институцията, а с това и до подобряване на имиджа на държавата ни!

 Ето защо предлаганите от нас две специализирани обучения ще Ви помогнат, както за повишаване на административния капацитет на общинската администрация, така и ще Ви дадат възможност да се срещнете с колеги и усъвършенствате знанията си по отношение на държавния протокол, етикет и общуването.

 

SEP

Обучение 1: Предназначено за служителите в общината, натоварени с представителна, протоколна и международна дейност.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Обучение 2Специализирано обучение за кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети и областни управи.

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Aug 24

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

Important!

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КЗЛД

 

Електронен регистър на Администратори на лични данни

Jun 30

Възможност за дистанционното обучение и курсове

Important!

Онлайн платформата на ЦПО „Тренинг фактори” за обучение вече е напълно готова и функционална!

ЦПО „Тренинг фактори” предлага нови възможности на своите клиенти за дистанционни обучение на различни теми.

Предлагаме възможност за разработване на специфични обучения по заявка на клиента.

mit-announces-platform-online-courses

 

 

Older posts «