Изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Програмата съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи

Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да развиват знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света около себе си.

Целта на програмата е да съдейства за обогатяване на уменията за изграждане на характера на децата и за създаването на училищна среда, основана на уважение, толерантност и отговорност.

Вярваме, че образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни и наред със семейството, училището е мястото, където децата могат да учат и да развиват качества като честност, смелост, уважение, търпение, щедрост, толерантност, сътрудничество, целеустременост, постоянство, отговорност, себеотстояване… и да ги прилагат в общуването си. Важно е училището да бъде вдъхновител за изграждане на творчески личности.

През последните 8 години чрез реализиране на 11 проекта повече от 16000 деца и ученици от над 110 училища и детски градини участваха в часове по добродетели, които промениха много нагласи. Обучение преминаха повече от 300 учители и над 200 ученици, които преподаваха на съученици  в часове на класа и в извънкласни занимания.

Опитът ни показва, че е огромна необходимостта децата в училище да се учат да общуват, да развиват благородните качества на характера си, да разбират, овладяват и трансформират своите емоции и чувства. И това е най-добрата превенция срещу негативните явления.

Обучението е подходящо за: директори, заместник директори, учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели.

Продължителност:
16 академични часа, 8 от които са присъствени
Брой кредити: 1
Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/02.02.2018

Начин на завършване: тест и творческа задача

Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална

Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.
Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.
Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.
Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:
  • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
  • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина;
  • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието и желанието им за напредък.

ЗА ПРОГРАМАТА

ВИДЕО УРОЦИ


[notice] Програмата се осъществява със сътрудничеството на:[/notice]

ЦПО Тренинг Фактори

и фондация „Благотворител”   – http://www.dobrodeteli.bg 


„УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО”

 

Наръчниците „Уроци за сърцето“ са за учители и възпитатели, които искат да участват в изграждането на характера на децата и да включат общочовешките добродетели в ежедневното общуване и в учебната среда. Представени са възпитателни подходи, посветени на изграждане на характера на децата и насърчаване на тяхната емоционална зрялост.

Наръчникът за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в предучилищна възраст съдържа 20 учебни плана, които представят качества като честност, щедрост, смелост, единство, чрез вдъхновяващи истории, дискусия, игри и артистични дейности.

Наръчникът за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение, благодарност, целеустременост… Включени са общи теми като Лупа на доброто, Задружен клас, Силата на думите…, както и съвети за привличане сътрудничеството на родителите.

Наръчниците „Уроци за сърцето” могат да се закупят от книжарници,  от офиса или сайта на фондация „Благотворител” или онлайн от тук: Купи книга

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.