Полезна информация

В този раздел ще публикуваме полезна информация  по различни теми.

Ако желаете да получите точно определена информация в този раздел, моля свържете с нас, за да могат нашите служители да я подготвят.

 

  1. Информация за:  Неформално образование – тук
  2. Информация за:   Законови промени – тук

 

Форма за контакт

Error: Contact form not found.

Неформално образование

Неформално образование   В най-популярните публикации неформалното образование се определя като комплекс от процеси, средства и институции, специално и специфично разработени за нуждите на обучението и възпитанието, които обаче не са директно насочени към даването на образователна степен. Подобна обща дефиниция сякаш го противопоставя на формалното образование – образованието, което свързваме с дейността на официалните …

Законови промени

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември …

Връзки

Партньори Рекламна агенция Далет Ивентиво /събитиен мениджмънт/ Транслингва /преводи и легализация/ InspireLearning: inspire to learn – learn to inspire /блог/ Фондация „Жени Човешки ресурси”     

ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет Съгласно Закона за счетоводството: Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени. Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, …