Return to Полезна информация

ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет

Чл. 40. ал. 1. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, във вида в който са заверени.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Справка за (нетекущите) дълготрайни активи;
– Приложение.

 

Годишни финансови отчети на ДЗЗД Тренинг Фактори

ГФО 2011

ГФО 2012

ГФО 2013

ГФО 2014

ГФО 2015

ГФО 2016

ГФО 2017

ГФО 2018