Return to Полезна информация

Неформално образование

Неформално образование

 

В най-популярните публикации неформалното образование се определя като комплекс от процеси, средства и институции, специално и специфично разработени за нуждите на обучението и възпитанието, които обаче не са директно насочени към даването на образователна степен. Подобна обща дефиниция сякаш го противопоставя на формалното образование – образованието, което свързваме с дейността на официалните институции и звена, ориентирани директно към осигуряване на легитимна подготовка и квалификация на основата на валидните за страната образователни стандарти, правила и процедури.

Характеристики на неформалното образование

1. Програмата за неформално образование се появява като иновация, предназначена да реши едни от най-належащите проблеми в дадено общество.

2. Същевременно то е ориентирано към определена цел и предназначение.

3. Насочено е към специфични проблеми и по-рядко към абстрактно изучавани учебни предмети.

4. Може да подпомогне създаването на програма или проект след известна фаза на експериментиране.

5. То е гъвкаво, центрирано в учащия се.

6. То е по-скоро практическо, отколкото теоретично.

7. Автономно е на програмно равнище и дава по-ограничени възможности за външен контрол.

8. По-икономично е, тъй като може да използва всички съществуващи условия и среди.

9. То представлява един непрекъснат процес на учене през целия живот.

Неформалното образование е извънучилищно учене, което се планира и реализира с активното партньорко участие на фасилитатор и участници, като:

  • участниците са активни, те решават проблеми, работят със своите ръце;
  • мислят творчески;
  • ученето е практическо, гъвкаво и базирано на реалните нужди на участниците;
  • предназначението на неформалното образование е по-скоро да подкрепи живота на индивида или общността, отколкото да осигури предаването на отделни умения или знания;
  • неформалното образование се основава на взаимното доверие и уважение като при това окуражава задаването на въпроси и рефлексията.

 

Trilla,   La Education  No  Formal.   Defmiciones,   Conceptos Basicos у Ambitos  de

Aplicacion. Sarramona, J. (ed.). La Educacion No Formal. Barcelona, СЕАСД992, p. 21.    Assessing People’s Need is a Step Towards Innovation   Literacy Watch BULLETIN January 2001- No. 17 Innovation in Literacy and Non Formal Education. http://www.accu.or.jp/litdbase/literacy/nrc__.nfe/eng_.bul/BUL17.pdf

Innovation in Literacy and Non Formal Educqtion. – In: Literacy Watch

BULLETIN, January 2001- No. 17. http://www.accu.or.jp/litdbase/literacy/nrc_.nfe/eng_bul/BUL17.pdf Education Manual (Peace Corps, 1989).Nonformal

 Non-formal learning: mapping the conceptual terrain. A consultation report. http://www.mfed. org/ archives/ e-texts/colley_informal_learning.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.