Return to Програма

СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА

[error]СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ  [/error]

 


ПО ПРОГРАМА, ОДОБРЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СЪС ЗАПОВЕД № РД09-228/ 02.02.2018


НА ТЕМА:

„СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА И НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ

Продължителност на обучението:
16 академични часа, 8 от които са присъствени 
Брой кредити: 1   
Начин на завършване на обучението: тест и творческа задача
Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална
За кого е подходящо обучението: директори, заместник директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, учители – гимназиален етап
педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, учители – предучилищно образование, учители – целодневна организация
Кратко описание на програмата
Липсата на добри модели за следване в обществото и на подкрепа за развиване на уникалните способности на младите хора са предпоставки за неувереност в техния избор и повишават риска от различни зависимости – агресия, насилие, трафик… Програмата цели да обърне посоката – да създаде общ училищен дух, основан на търпение, отговорност и уважение.
Използваната методология дава практически инструменти за справяне с негативни явления и създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане в ежедневието на учениците.
Програмата съдейства за обогатяване на уменията на специалистите за:
 • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
 • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина и други;
 • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието им и желанието им за напредък.
Цели на програмата
Целта на програмата е да се формират практически знания и умения за общуване и личностно развитие на деца и юноши. Това се постига чрез насърчаване на положителните качества на характера им от една страна, и справяне с конфликтни ситуации и потушаване на агресията от друга.
[notice]Програмата се осъществява съвместно от  ЦПО „Тренинг фактори” и екип на фондация „Благотворител”.[/notice]

 

[important] Примерно часово разпределение на програмата на обучението[/important]

 

09:00 – 09:30 ч. Представяне на участниците и въведение в историята на проект „Добродетели”:

 • Запознаване с обучителите;
 • Запознаване с участниците;
 • Представяне на създаването и разпространението на проект „Добродетели”;
 • Представяне на историята на проекта в България.

09:30 – 10:00 ч. Игра за разпознаване и обяснение на различни добродетели:

 • Изясняване на смисъла на добродетелите като качества на характера;
 • Развиване на умения за предаване и обяснение на добродетелите.

10.00 – 10.15 ч. –  Почивка

10:15 – 11:15 ч. Представяне на възпитателните стратегии на проект „Добродетели” – „Да говорим езика на добродетелите” и „Откриване на подходящи за възпитание моменти”:

 • Теоретично представяне на съдържанието на стратегията „Да говорим езика на добродетелите”;
 • Практически насоки за прилагането и използването на добродетелите като стандарт за поведение у учениците;
 • Техники за използването на добродетелите при насърчаване, коригиране и насочване на поведението;
 • Теоретично представяне на съдържанието на стратегията „Откриване на подходящи за възпитание моменти”;
 • Практически насоки за разпознаването и използването на моменти, подходящи за възпитателни техники, основани на добродетелите.

11.15 – 11.30 – Почивка

11:30 – 13:00 ч. Представяне на възпитателните стратегии „Да поставяме ясни граници”, „Изкуството на духовното съпътствие” и „Да уважаваме училищния дух”:

 • Теоретично представяне на съдържанието на трите стратегии;
 • Насоки за изграждането на граници и правила за поведение, основани на добродетелите;
 • Представяне на стратегия за овладяване на конфликти, емоционални кризи и вземане на решения;
 • Споделяне на идеи и насоки за интегрирането на добродетелите в училищния дух – интериор, събития и взаимоотношения.

13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 – 15:00 ч. Представяне на модела за структуриране и провеждане на часовете по добродетели в училище:

 • Извеждане и разясняване на интерактивната структура за организация на часовете;
 • Демонстрации на примерни часове по избрани добродетели.

15.00 – 15.30 ч. – Почивка

15:30 – 17:00 ч. Подготвяне и представяне на урок по избрана добродетел:

 • Работа по групи за подготовката на урок по избрана добродетел;
 • Представяне на елементи от подговения урок;
 • Обратна връзка от участниците.

17:00 – 17:30 ч. Въпроси за дискусия и поставяне на задача за домашна работа:

 • Изясняване на споделените модели и техники;
 • Организационни насоки за провеждането на часовете и интегрирането на метода в ежедневната работа с учениците;

Поставяне и изясняване на критериите