ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НА ТЕМА:  

  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ


 

Професионално направление:

Социална работа и консултиране Код: 762
Професия: Помощник-възпитател Код: 762030
Специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Код: 7620301

 • Форма на провеждане: смесена

 • Хорариум:                  8 ч.  1 ден/42  ч.    присъствено/дистанционно

 • За кого е подходящо обучението: Помощник –възпитатели

 • Какъв сертификат се получава: [important]УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ[/important]

ПРОГРАМА
 
Присъствена форма  – 8 часа (1 ден)
Тема 1. Потребности на детето до 7 г., детско развитие.
 • Етапи на развитието на детето.
 • Развитие на интересите на детето до 7 г. възраст
 • Стилове и техники за общуване с детето до 7 г.
 • Режимни моменти в ежедневието на децата до 7 г.
 
Тема 2. Играта – основна дейност в развитието на детето до 7 г.
 • Етапи на развитието на играта. Видове игри.
 • Дидактични материали за различните видове игри.
 • Етичен кодекс в работата на помощник възпитателя
 
Тема 3. Обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с деца от ранна и предучилищна възраст;
 • Изисквания и нормативи на РИОКОЗ в детските заведения.
 • Стандарти на хигиенно-санитарните разтвори.
 • Качество на провеждане на хигиенно-санитарните дейности.
 
Тема 4. Грижи за болно дете
 • Техники, правила и взаимоотношения при падане, счупване, физическо нараняване, ухапване от насекомо, от куче, отравяне, задушаване, обгазяване, отравяне, задушаване, обгазяване.
 • Техники за оказване на първа долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията.
Дистанционна форма
Теми
часове
Тема 1.
Възпитаване на хигиенни и двигателни навици.
8
Тема 2.
Изграждане на ритъм на живота и правила.
10
Тема 3.
Изграждане на представа за себе си,
8
Тема 4.
Разпознаване на емоциите.
8
Тема 5.
Изграждане на представи за околната действителност.
8