Return to ЦПО

График за изпити в ЦПО

График за изпити 2020

График за изпити 2022

           

            Провеждане на  изпит  след приключване на  професионално обучение ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА ТЕМА:  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

Професионално направление:Социална работа и консултиранеКод: 762
Професия:Помощник-възпитателКод: 762030
Специалност:Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на децаКод: 7620301

Изпита да се  проведе както следва:

Дата за провеждане на теоретичен изпит група София 2: от 13.00 -15.30 на  14.03.2022 г.  в  гр. София, КЦ Будапеща.

Дата за провеждане на практически изпит: от 13.00 ч.. на 12.03.2022 г.  в  гр. София, КЦ Будапеща.

Изпитна форма – Писмена / Устна

Назначавам членове на изпитната комисия както следва:

  1. Зоя Миланова Соколова– Председател
  2. Моника Симеонова Кръстева – член

Иво Цветанов Истатков – член                  

Провеждане на  изпит  след приключване на  професионално обучение ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА ТЕМА:  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

Професионално направление:Социална работа и консултиранеКод: 762
Професия:Помощник-възпитателКод: 762030
Специалност:Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на децаКод: 7620301

Изпита да се  проведе както следва:

Дата за провеждане на теоретичен изпит група София 1: от 09.00 -11.30 на  14.03.2022 г.  в  гр. София, КЦ Будапеща.

Дата за провеждане на практически изпит: от 09.00 ч.. на 12.03.2022 г.  в  гр. София, КЦ Будапеща.

Изпитна форма – Писмена / Устна

Назначавам членове на изпитната комисия както следва:

  1. Зоя Миланова Соколова– Председател
  2. Моника Симеонова Кръстева – член

Иво Цветанов Истатков – член      

График за изпити 2021