Return to ЦПО

Политика по качество

[warning]ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО[/warning]

Ръководство на Ивентиво ЕООД и ЦПО „Тренинг фактори“ напълно осъзнава задължението си да развива и поддържа система за управление на качеството.

За постигане на професионализъм и високо качество на предлаганите услуги, нашите усилия са насочени в следните посоки:

 • Високо качество на предлаганото обучение и равни възможности за всички обучаеми;

 • Разработване и активно участие в проекти за обучение и рекламната дейност;

 • Насърчаване към учене през целия живот;

 • Удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите от рекламната дейност, на участниците в обученията и другите заинтересовани страни, и осигуряване на качествено обучение, организиране на събития и ползотворна реклама;

 • Целенасоченост към постигане на високи резултати от проведените обучения;

 • Подпомагане повишаването на качеството на обученията, организираните събития и рекламата, чрез идентифициране на евентуални слабости и тяхното отстраняване;

 • Определяне на ефикасни действия за овладяване на рисковете и възможностите при организиране и провеждане на обучения и събития, разработване на програмии материали за обучения, курсове и събития и осъществяване на рекламна дейност;

 • Създаване на добра работна атмосфера за нашите сътрудници и преподаватели, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа, подобряване на комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията, ангажираност към качествена работа;

 • Изпълняване на услугите и подаване на необходимата информация към настоящи и потенциални клиенти и участници в обучение, бързо, точно и в подходяща форма;

 • Ежегодно проверяване на нашата система за управление на качеството и постигнатите цели за подобряване на качеството;

 • Подобряване на сътрудничеството с представители на бизнеса, обществени организации и институции, структури на държавна и местна власт, имащи отношение към качеството на предлаганото обучение и организиране на събития в Ивентиво ЕООД и ЦПО „Тренинг фактори“;

 • Реализирането на механизъм за мониторинг и контрол на обученията, организирането на събитията и рекламната дейност;

 • Спазване на нормативните изисквания, отнасящи се до нашата дейност.

Като директор гарантирам, че така изложените принципи са известни на всички работещи във фирмата, те са осъзнали техния смисъл и значение и се стремят при изпълнение на своите задължения да работят в съответствие с тях.

Дата:   26.09.2019г.                                                                Управител: Иво Истатков