Return to Обучения

Oбучения по ключови компетентности

[notice]ЦПО Тренинг Фактори организира обучения по ключови компетентности.  При конкретен интерес от страна на работодатели, можем да организираме и специализирано обучение съгласно Вашите нужди. Форми на обучение: Курсовете се провеждат в: присъствена (дневна, вечерна или съботно-неделна според индивидуалния график на курса), смесена или дистанционна форма.[/notice]


Какво са ключовите  компетентности?

Знания, умения и нагласи, които помагат на учащите
да постигнат личностна реализация и, на по-късен
етап от живота си, да намерят работа и да участват в
живота на обществото.
Осигуряват свързаност между личната, социалната и
професионалната изява на съвременния човек.


Защо са важни ключовите  компетентности?

Улесняват реализацията на пазара на труда
• Съдействат за успешната мобилност в
рамките на европейската общност
• Улесняват адаптацията към динамично
променящия се свят
• Осигуряват успешна изява и социално
благополучие на хората чрез повишаване на
качеството на живот
• Намаляват риска от социално изключване


Кои са ключовите компетентности?

Определените с Европейската референтна рамка осем ключови компетентности, които са:

1. Общуване на роден език

Примерни обучения:
– подобряване на презентативните умения
– водене на преговори
– разговори с клиент
– водене на делова кореспонденция
– други подобни

2. Общуване на чужди езици

Примерни обучения:
– чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения съгласно Европейската квалификационна рамка. Видът на изучавания език следва да се съобрази с нуждите на работодателя и да има
отношение към ежедневните задължения на обучаемите

3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

Примерни обучения:
-работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, когато обучението не е част отдоговора за доставка или внедряване
– други подобни

4. Дигитална компетентност

Примерни обучения
– обучение за работа с основни текстообработващи програми, създаване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информация и общуване с електронни средства
– работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от договора за внедряването му, напр. работа със софтуер за създаване на вътрешен и/или външен дизайн на сгради, мебели и др. подобни, когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дейността
на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се
– други подобни

5. Умение за учене

Примерни обучения:
– умения за работа в екип
– управление на стреса и времето
– мотивационни обучения, свързани с естеството на работата и надграждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип
– други подобни

6. Обществени и граждански компетентности

Примерни обучения
– управление на промяната
– управление на конфликти
– процеса на европейска интеграция и структурите на ЕС
– други подобни

7. Инициативност и предприемачество

Примерни обучения:
– умения за поемане и оценка на риска
– подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, ръководство на проекти
– лидерски умения
– други подобни

8. Културна осъзнатост и творчески изяви

Примерни обучения:- неформална комуникация
– засилване на познанията в областта на изкуството
– други подобни, но само свързани с конкретната сфера на дейност на работодателя и част от задълженията на обучавания, освен ако са част от изискванията за заемане на длъжността
– други подобни


Как можем да развием ключови компетентности?

• Учене чрез действие и преживяване
• Групова работа
• Работа по проект
• Интерактивни методи и техники
• Активно общуване и осмисляне на собствения опит