Return to Услуги

Проекти

[important]ЦПО към Ивентиво ЕООД  е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по договор № BG05M9ОP001-2.009-0051 C01 „Стартирай днес“    , мярка BG05M9OP001- 2. 009 „Открий ме“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.[/important]

 

“Стартирай днес”

 

Основни данни
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
Наименование на процедура  Открий ме
Код на процедура   BG05M9OP001-2.009
Наименование на проектно предложение  “Стартирай днес”
Срок на изпълнение, месеци  14
Наименование на проектно предложение на английски език “Start today”
Кратко описание на проектното предложение
Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.
Специфичните цели на проекта са:
  1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.
  2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.
Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги