Category: Uncategorized

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “ /Първа долекарска помощ при деца/ ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ВЪВ  ВРЪЗКА   СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-518/19.10.2022 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Курсът е подходящ за всички служители в:  ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДГ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ Форма на обучение: ПРИСЪСТВЕНА П Р О Г Р А М А: ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ ТЕОРЕТИЧНА …

Continue reading

ПРОЕКТ “Стартирай днес”

[important]ЦПО към Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси[/important] Код на процедура   BG05M9OP001-2.009 Наименование на проектно предложение “Стартирай днес” Срок на изпълнение, месеци  14 Кратко описание  Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и …

Continue reading